eShop+ er ejet af Foss IT (CVR: 19339882), som er den juridiske partner i et hvert kundeforhold.

Ved anvendelse af eShop+ webshop, samt ved andre leverancer og ydelser fra eShop+, er nærværende handelsbetingelser gældende.

1. Generelle betingelser

eShop+ sælger kun til professionelle, det er en betingelse for køb hos os, at kunden kan dokumentere sin erhvervsdrivende status via gyldigt CVR.

ALLE priser er angivet uden dansk moms. Moms beløbet vil fremgå af tilbud og bekræftigelse.

eShop+’s forskellige abonnementstyper, og de nærmere ydelser, som indgår heri, kan ses i prislisten. De til enhver tid gældende priser på eShop+’s forskellige abonnementstyper fremgår af prislisten. eShop+ forbeholder sig retten til at ændre sine priser uden forudgående varsel.

Kundens eShop+ webshop vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement pr e-mail. En behandlingstid på optil 3 arbejdsdage anses for at være rettidig.

2. Varighed, ophør og opsigelse

Ved oprettelse binder kunden sig til en abonnementsperiode på minimum 6 måneder. Herefter bliver abonnement fornyet for en måned af gangen til udløb af en måned.

Kunden kan opsige sit abonnement ved at rette henvendelse til eShop+ skriftligt via mail til info@eshopplus.dk - husk at angive, hvilken eShop+ webshop, som det omhandler.

Har kunden betalt forud for en periode, som rækker ud over opsigelsesperioden, vil det overskyldende beløb ikke blive tilbagebetalt.

Sker betalingen via faktura (ikke automatisk abonnementsbetaling via kort), skal betalingen være os i hænde senest på forfaldsdagen.

Udebliver betalingen i mere end 1 uge efter forfaldsdagen, de-aktiveres kundens eShop+ webshop. Den deaktiverede eShop+ webshop vil forblive lageret i yderligere 2 uger, hvorefter den slettes uden yderligere varsel.

Ønsker kunden en gen-aktivering af en de-aktiveret eShop+ webshop, kan dette ske i den førnævnte 2 ugers periode mod betaling af et gen-aktiveringsgebyr på 799,00 DKK.

3. Ikke-tilladt brug af diskplads

Det er ikke tilladt at benytte et hostingprodukt hos eShop+ til ulovligt materiale. Herved forstås materiale, der strider mod lovgivningen, samt matriale kunden ikke har rettigheder til eller ret til at publicere, fordi det kan krænke andre personer, virksomheder eller disses rettigheder.

Dette forbud gælder tekster, billeder, filmklip, lydfiler og enhver anden tænkelig information eller hyperlinks hertil. Forbuddet er generelt og gælder materialets placering på serveren, uanset om det er tilgængeligt for nogen, herunder kunden selv.

Som ulovligt materiale betragtes yderligere materiale af pornografisk, racistisk, religiøs og politisk karakter, som, uanset om det er lovligt eller ej, kan virke voldsomt stødende. Dette vurderes af eShop+, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan indenfor det pågældende område.

eShop+ forbeholder sig endvidere ret til at fjerne indhold lagret som zip, MP3, jpg og lignende, såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensigten med eShop+’s hostingprodukter er ikke at fungere som ekstern harddisk for lagring af større mængder filer til fri download eller visning, men derimod en fremvisnings- og/eller salgsplads for private brugere, offentlige institutioner og virksomheder.

4. Trafik og datamængde

Grundlæggende er der afsat 1 GB dataplads, og 10 GB pr/måned trafik til en eShop+ webshop. eShop+ fakturerer ikke et eventuelt merforbrug. I tilfælde hvor kundens trafik- eller dataforbrug over en længere periode overstiger abonnementstypens trafikgrænse, kontakter eShop+ dog kunden med henblik på en opgradering af grænserne. En opgradering medføre meromkostninger.

5. Integration og 3. parts software/ydelser

Det er muligt at integrere eShop+ webshop til andre systemer, som f.eks. forsendelsesystemer, betalingssystemer, ERP systemer mv. I tilfælde af sådanne integrationer, påtager eShop+ sig ingen form for forpligtigelse for driften af disse 3.parts systemer/ydelser. Eventuel fejlfinding eller softwareudvidelser i forbindelse hermed bliver faktureret i henhold til gældende timepris.

Det er IKKE muligt for 3. part at tilføje softwareudvidelser til eShop+ webshop. Ønskes sådanne udvidelser bedes kunden afklare mulighederne og omkostningerne med eShop+.

6. Ophævelse

eShop+ er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve kundens abonnement ved kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Handelsesbetingelserne, herunder især punkt 2, 3 og 11. Ved afgørelsen af, hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra eShop+’ side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

eShop+ er endvidere berettiget til at ophæve kunde- / abonnementsforholdet og til at stoppe sine leveringer af en hver art, med omgående virkning, såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser. Dette gælder uanset om den manglende betaling henhører fra abonnementsbetaling, eller den manglende betaling henhører fra andre ydelser, der er leveret i forbindelse med kundeforholdet i øvrigt.

Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse. I alle tilfælde, selv efter at eShop+ har stoppet sine leverancer, forbliver kunden betalingspligtig i forhold til erlagte ydelser.

7. Ophør af abonnement og kundeforhold

Ved ophør af kundens kundeforhold til eShop+, være sig ved kundens eller eShop+’ opsigelse eller ophævelse, vil samtlige kundens data på hostingproduktet (herunder bl.a. også data på mailsystemer) blive slettet senest 2 uger efter det enkelte abonnements endelige ophør.

8. Driftsikkerhed

eShop+ forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et hostingprodukt eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang, eShop+ anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

9. Ansvar

Kundens brug af sit hostingprodukt og af eShop+’ ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. eShop+ påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden mv. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via internettet. eShop+ påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til kundens trafik eller data.

eShop+ fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab, som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens produkt eller eShop+’ ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre eShop+ har handlet forsætligt til skade for kunden.

eShop+ fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

Hvis eShop+ skulle blive holdt ansvarlig for kundens brug, skal eShop+’ ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den af kunden betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode.

10. Kundeoplysninger

Ved kundens tegning af et abonnement vil eShop+ naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og email, i eShop+’ kundedatabase. eShop+’ behandling af sådanne oplysninger er omfattet af, og vil ske i overensstemmelse med, lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til løbende at meddele eShop+ eventuelle ændringer i kundens bopælsadresse og/eller mailadresse. Manglende meddelelse til eShop+ om ændringer i kundens bopælsadresse og/eller email vil blive anset som væsentlig misligholdelse af kundens forpligtelser i henhold til handelsbetingelser, og berettige eShop+ til øjeblikkelig ophævelse af kundens abonnement.

11. Strafbare forhold

Såfremt eShop+ bliver vidende om strafbare forhold, eller aktiviteter i forbindelse med en kundens abonnement og brug af sit hostingprodukt, vil eShop+ ud over at ophæve kundens abonnement med øjeblikkeligt varsel, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet.

12. Kontakt og support

eShop+ tilbyder gratis support via email på alle hverdage via support@eshopplus.dk. Ved henvendelse besvares første henvendelse indenfor 1-3 hverdage. Ved henvendelser ang. tilpasninger, udviklinger eller integrationer kan der opstå en længere svartid.

eShop+ tilbyder telefonisk support til kunder med udviket supportaftale, se prisliste. Ved henvendelse uden udvidet supportaftale henvises til vores gratis email support.

13. Særlige betingelser for brug af eShop+ webshop

Kunden har i kraft af sin rolle som ”butiksindehaver” pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, cvr-nummer samt telefonnummer og mailadresse på deres eShop+ webshop.

Endvidere er kunden i enhver henseende ansvarlig for, at deres eShop+ webshop overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.

Kunden er desuden forpligtet til at holde eShop+ skadesløse for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod eShop+ som følge af kundens forhold og driften af deres eShop+ webshop.

eShop+ kan til enhver tid benytte oprettede eShop+ webshops som reference.

14. Renter og gebyrer

Sker betaling ikke rettidigt, tillægges et gebyr på 100,00 DKK pr/rykker. Den forfaldne saldo renteberegnes med 2%.

Sker betaling ikke efter 2. betalingspåmindelse, overgives fordringen, uden yderligere varsel til inkasso. De herved påløbne omkostninger afholdes af skyldneren. Envidere henvises til punkt 2.

15. Ændring af betingelser

eShop+ er berettiget til at ændre Handelsbetingelser med et varsel på 30 dage.

16. Ændring af priser

Priser reguleres under hensyntagen til den almindelige markedsudvikling, og eShop+ forbeholder sig ret til at ændre priser uden varsel.

17. Lovvalg og værneting

Handelsbetingelser, herunder kundens abonnement, er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og eShop+ skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

eShop+’ generelle betingelser er senest revideret i januar 2020.